Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

privacy_statement_20-04-2018 

 

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Gewichtsconsulent: Belle Health Voedingsdeskundige, Anoek Staphorst, lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland,

tevens in het bezit van een Nederlands diploma Gewichtsconsulent, hande-lende als zelfstandig gevestigd gewichtsconsulent;

Cliënt: de persoon aan wie door de gewichtsconsulent advies en begeleiding

verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;

Praktijkadres: Kloostermanswijk wz 70, 7891 HH  Klazienaveen;

Arts: de huisarts of specialist door wie de cliënt naar de gewichtsconsulent is

verwezen.

Artikel 2: Algemeen

De gewichtsconsulent geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt per direct op de hoogte gesteld.

Artikel 3: Basis

De gewichtsconsulent kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van verwijzing door een arts adviseren en begeleiden. In het laatste geval houdt de gewichtsconsulent de verwijzende arts op de hoogte van de begeleiding. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt zelf en van de arts niet aan derden verstrekt. Dit geld ook voor alle ingestuurde of gemaakte foto’s.

Artikel 4: Verhindering

Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient hij de gewichtsconsulent hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de gewichtsconsulent geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de gewichtsconsulent gerechtigd om de kosten voor de desbetref-fende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

Artikel 5: Tariefstelling

Voor aanvang van de behandeling deelt de gewichtsconsulent de cliënt mondeling of schriftelijk (via de website) mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief btw of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De gewichtsconsulent is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. De gewichtsconsulent beroept zich op het feit dat op elke 1e van elk kwartaal (Januari, April, Juli, Oktober) er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden. Ook de termijn van afgenomen producten staan op de website vermeld en buiten de termijn vervalt ook het recht op de al betaalde consulten.

Artikel 6: intellectueel eigendom

De gewichtsconsulent behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de gewichtsconsulent noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de gewichtsconsulent verstrekt zijn.

Artikel 7: Betaling

Betaling aan de gewichtsconsulent dient aan het begin van het traject contant of door overschrijving plaats te vinden. De cliënt ontvangt een factuur voor de geleverde consulten. De cliënt dient de rekening binnen veertien dagen na de behandel datum betaald te hebben. Bij een overschrijding van elke dertig dagen is de gewichtsconsulent gerechtigd het factuurbedrag met € 7,50 administratiekosten te verhogen.

Indien de nota zestig dagen na de betaal termijn niet is voldaan, is de gewichtsconsulent gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdend met de inning van de des betreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

De rekening voor uw zorgverzekering ontvangt u aan het eind van het traject en dient u zelf bij uw zorgverzekering in te dienen.

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden

De gewichtsconsulent heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloed sfeer liggen of waarvan hij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade. Ook kan de gewichtsconsulent het traject stop zetten bij onvoldoende motivatie van de cliënt.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

Het advies en/of de begeleiding van de gewichtsconsulent is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De gewichtsconsulent sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door de gewichtsconsulent verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de gewichtsconsulent.

Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de gewichtsconsulent verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de gewichtsconsulent nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van de gewichtsconsulent om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de gewichtsconsulent te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult. De gewichtsconsulent is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voort-vloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Artikel 9.1: Aansprakelijkheid opnames

In het kader van de AVG mogen er geen foto’s/video’s of persoonlijke gegevens gebruikt worden zonder overleg. Foto’s gemaakt tijdens persoonlijk plan word altijd overlegd voor gebruik, maar bij groepen of andere evenementen (sport, dagjes weg, presentatie, groepscursus, dien je zelf aan te geven aan mij, maar ook aan anderen dat je geen toestemming voor gebruik geeft van het beeldmateriaal.

Artikel 10: Toepasselijk recht en forumkeuze

Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de gewichtsconsulent is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.

Artikel 11: Consulten

De consulten bestaan uit de tijd die de cliënt bij de gewichtsconsulent doorbrengt (direct cliëntgebonden tijd) en de tijd die door de gewichtsconsulent besteedt word aan cliëntgebonden werkzaamheden waarbij de klant niet aanwezig is (indirect cliëntgebonden tijd) De behandelingen van de gewichtsconsulent bestaan namelijk uit meer dan alleen het consult.  De gewichtsconsulent  maakt bijvoorbeeld ook berekeningen, stelt een persoonlijk behandelplan en -advies op en heeft contact met evt. andere behandelaars. Die tijd maakt deel uit van de behandeltijd, ongeacht of u daar zelf bij aanwezig bent.

Artikel 12: Klachten

Zijn er evt. klachten of problemen bespreek het met uw gewichtsconsulent. Waarschijnlijk komt u er samen al uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u bij een volgende consult graag anders ziet. Het beste is om er even een aparte afspraak over te maken, zodat er voldoende tijd voor het gesprek kan worden genomen om tot een bevredigende oplossing te komen.